“รมว.ธรรมนัส” เยือนอำเภอสว่างแดนดิน ลุยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวสกลนคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร และติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน ตลอดจนมอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) มอบพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์พืชใหัแก่เกษตรกร ในการนี้ นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสิงหา ผจงกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินและอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อาทิ แก้มลิง อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ และฝาย รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเกษตรกรรม ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานสร้างรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกด้วย