ซีพีเอฟ และ 12 บริษัทในกลุ่มรับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” ระดับดีเยี่ยม เนื่องในวันคนพิการสากลปี 2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ 12 บริษัทในกลุ่ม รับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม สนับสนุนคนพิการได้มีหลักประกัน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ พร้อมกับผู้บริหารของ 12 บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ รับมอบโล่รางวัลจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานให้คนพิการ ช่วยให้คนพิการและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสร้างคุณค่าในตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

“การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจที่ซีพี-ซีพีเอฟ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท การจัดจ้างคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับรางวัล องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกย่องและขอบคุณองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับองค์กรที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม การจัดจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป

ในปีนี้ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม จัดจ้างคนพิการรวม 745 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด โดยแบ่งการจัดจ้างคนพิการออกเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสมและคนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ รวม 224 คน ซึ่งทำงานธุรการและงานในสำนักงาน รูปแบบที่สอง บริษัทจัดจ้างคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่จำนวน 505 คน ทำงานเป็นผู้ช่วยงานโรงเรียน ในโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการในโรงเรียน หรือทำงานเป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพตำบล วัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น รูปแบบที่ 3 เป็นการให้สัมปทานพื้นที่ให้คนพิการขายของในโรงงานของซีพีเอฟจำนวน 1 คน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 15 คนอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้เจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมพนักงานพิการที่ทำงานในชุมชนถึงบ้าน เพื่อติดตามดูแลความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟที่ร่วมรับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 4.บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด 5. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 6. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด 7. บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด 8. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 9. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด 10. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 11. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดเน็ตเวิร์ก จำกัด 12. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) และ 13. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด