รมว.”พิพัฒน์” ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5 โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจําเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความรู้สึกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประกันสังคมมาตรา 40 ถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ทำให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 66,739 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนาข้าว ปลูกอ้อย กลุ่มอาชีพหัตถกรรม รวมถึงกลุ่มอาชีพค้าขาย และกลุ่มอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไป ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จนทำให้ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน ทั้งนี้ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมากมาย อาทิ การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่าย การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น อีกด้วย

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในทุกรุ่น ทุกจังหวัด แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคม และการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่ม และจะดำเนินงานโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ