ปลัด สธ. เผย Quick Win “หมอชลน่าน” จ.อุดรธานี คืบหน้าหลายเรื่อง มั่นใจประชาชนได้สุขภาพดีครบทุกมิติ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย การดำเนินงานตามนโยบาย Quick Win 100 วัน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง อาทิ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลอัจฉริยะ บริการการแพทย์ปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ ฉีดวัคซีน HPV ได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัด Wellness Center ดูแลสุขภาพชาวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้ชาวอุดรและนักท่องเที่ยวได้รับบริการสุขภาพที่ดีครบทุกมิติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่โรงพยาบาลอุดรธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Quick Win 100 วัน จังหวัดอุดรธานี และกล่าวว่า ทีมสาธารณสุขในพื้นที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็น 30 บาท รักษาทุกที่ (30 Baht Upgrade) ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวในการรับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพครบทุกมิติ โดยมีผลงานโดดเด่น เห็นผลเป็นรูปธรรมตามประเด็น 13 Quick Win ได้แก่

1.การจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ด้วยการผสมเทียม IUI (ฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก) เริ่มให้บริการเดือนธันวาคมนี้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

2.พัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดครบทั้งจังหวัด 21 แห่ง และผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเงิน 66.66%

3.นวัตกรรมบริการการแพทย์ปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่หลากหลายช่องทาง และเป็นระบบ Paperless บริการ Telemedicine รับยาทางไปรษณีย์ และร้านยา ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

4.ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี แล้ว 33,494 ราย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็น 103.46%

5.เปิดมินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด ที่โรงพยาบาลวังสามหมอ ให้บริการ Long Term Residential Care 10 เตียง และจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่ โรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลกุดจับ รวมทั้งจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 10 เตียง และจัดมุมแยกเป็นบางส่วนที่โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 10 เตียง

6.อบรม Care D+ Team 267 คน ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร

7.เปิดสถานชีวาภิบาล มีหอผู้ป่วยดูแลเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ โดยหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่าย รพ.สต. 10 แห่ง ร่วมกันดูแล

8.จัด Wellness Center ดูแลสุขภาพชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันสุขภาพเอกชน เรียกเก็บผ่านระบบ Fax Claim ไม่ต้องสำรองจ่าย

9.จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบส่งต่อผู้ป่วยทางบกจนถึงระบบลำเลียงทางอากาศ (Sky Doctor) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดอุดรธานี ในการจัดมหกรรมพืชสวนโลก ในปี 2569 อีกด้วย