SPRC นำคณะทำงานร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พื้นที่ระยอง “ROSE’23”

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับคณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่ระยอง ได้แก่ SCGC (MTT), IRPC และ GC เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พื้นที่ระยอง2566 (ROSE Thailand 2023: Rayong Oil Spill Exercise & Conference) จัดโดย สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association : IESG) เตรียมพร้อมรองรับแผนจัดการมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. 2566 ฉบับใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเลภาค1 (ผอ.ศรชล.ภาค1) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ ร่วมด้วย นาวาเอก นาวี กุลอารีมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพเรือภาคที่1 นายวิสิฏฐ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือSPRC นางสาวสุนทรี ภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายวีระพงษ์ บุญชุม หัวหน้างานควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษทางทะเล กลุ่มสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายธีรพล ประภากร ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน(IESG) นายโอภาส ไวยสัจจา ประธานอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่ระยอง พร้อมคณะทำงานด้านการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเข้าร่วมซ้อมแผนฯ ด้วย

กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การสัมมนาเชิงวิชาการ การฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน โดยเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่ระยองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมัน ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมในที่บังคับการ และการฝึกซ้อมภาคสนาม ได้เรียนรู้ถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับทีมจัดการเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. 2566 ฉบับใหม่ ทั้งยังเป็นการสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มคณะอนุกรรมการงานป้องกันแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ระยอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย