กรมควบคุมโรค ชวนร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2566 ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิด คือ “Let Communities Lead” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้

เยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญ ด้วยสถานการณ์เอชไอวีประเทศไทย  ในปี 2565 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 9,230 คน โดยเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,379 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือประมาณร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 80 และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึงร้อยละ 40

นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเพื่อสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการด้านการป้องกัน การตรวจ และการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม จึงขอเชิญชวนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ร่วมรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ “ถุงยางอนามัย พกกันไว้ ใช้ทุกครั้ง กับทุกคน ทุกช่องทาง” โดยสามารถรับถุงยางอนามัยได้ฟรีที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และชวนตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งคนไทยทุกคนมีสิทธิตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง นอกจากนี้สามารถรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองฟรีที่โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนร้านขายยาที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หากผลตรวจพบติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่ระบบการรักษาทันที รักษาฟรี ทุกสิทธิการรักษา การรักษาเร็วจะช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ทำให้มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

วันเอดส์โลก ปี 2566 นี้ กรมควบคุมโรค ได้รับความร่วมมือจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยการโพสต์และส่งต่อข้อความรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์สร้างความตระหนักในการป้องกัน และใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ ตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันสนับสนุนการรณรงค์วันเอดส์โลกดังกล่าวสามารถร่วมโพสต์ หรือแชร์โพสต์ เพื่อส่งต่อข้อความรณรงค์ในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยติดตามกิจกรรมรณรงค์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ https://www.facebook.com/das.ddc.moph เฟซบุ๊กแฟนเพจ Safe Sex Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ https://www.facebook.com/aidsstis/ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ https://ddc.moph.go.th/das/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422