ศธ.เชิดชูเกียรติ “ครูธวัชชัย” ผู้กล้าหาญปกป้องนักเรียนจากเหตุร้าย มอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ยกย่องเป็นผู้เสียสละและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ

30 พ.ย. 66 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ ให้แก่ นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะกรรมการคุรุสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ได้ปกป้องเด็กนักเรียนและต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงนั้น แสดงให้เห็นว่าครูธวัชชัยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณในวิชาชีพ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัด

คณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ให้เป็นผู้ได้รับ “รางวัลครูถิรคุณ” เป็นคนที่ 9 ของรางวัลนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคม

“ครูธวัชชัย เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรักและห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตนเอง เมื่อเห็นผู้เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตนเอง การกระทำของครูธวัชชัย ถือเป็นการเสียสละ และสะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็มเปี่ยมและยิ่งใหญ่มาก เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง ที่สำคัญคือเป็นการกระทำที่ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที ขอให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามอุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดไป” รมว.ศธ. กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการพิจารณา “รางวัลครูถิรคุณ” ว่า คณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จาก 1) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ 2) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 3) เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ แก่เพื่อนครู และผู้เรียน 4) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของผู้เรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ 5) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือประกอบวิชาชีพในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาภัยสังคมหรือความมั่นคงของชาติ หรือมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอย่างสูงด้วยความเสียสละ และอุตสาหะเป็นเวลานาน และปรากฏผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่อง หรือ 6) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิต โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในการประกอบวิชาชีพ หรือเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่เป็นกรณีพิเศษจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เว้นแต่การประสบเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตน หรือจากเหตุที่ตนมีส่วนร่วมในการกระทำนั้นด้วย

“จากเหตุการณ์ที่ ชายคลุ้มคลั่งบุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง แต่ครูธวัชชัยได้ต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกเข้ามาทำร้าย จนตัวเองได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนจากการถูกมีดฟัน เพื่อปกป้องเด็กนักเรียน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้รับบาดเจ็บ และเสี่ยงชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญหากครูธวัชชัยไม่เข้าต่อสู้หรือช่วยเหลือ เด็กนักเรียนทั้งหมดอาจได้รับอันตราย จนอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ ดังนั้น จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วที่ ครูธวัชชัย เป็นผู้ได้รับรางวัลครูถิรคุณ ในวันนี้” เลขาธิการคุรุสภากล่าว

“รางวัลครูถิรคุณ” คุรุสภาได้เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ ปี 2565 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง และมีผู้ได้รับรวมจำนวน 8 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 คน คือ นางสาวกาญจณี ใจชื้น ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จากกรณีเข้าช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังวิ่งข้ามถนน และถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนเสียชีวิต โดยมีคุณพ่อ (นายสำเริง ใจชื้น) น้องชาย (นายสุจริต ใจชื้น) และลูกชาย (เด็กชายวิสุทธิ์ ใจชื้น) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 2 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ ลาโสภา นางสาวสุภาภรณ์ ประมงมุข นางนันทิชา พันธ์ชุม นางสาวสุภาภรณ์ ตาราศี นางสาธิตา บุญโสม นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ และนางสาวจรัสศรี เพชรนอก ครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จากกรณีคนร้ายก่อเหตุกราดยิงเด็กและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ได้รับรางวัลและผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานประกาศเกียรติคุณยกย่อง ครูผู้เสียสละและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ