สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก (กรณีหุ้น STRARK) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดี นายชนินทร์ฯ กับพวก (กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ไว้ชั่วคราว จำนวน 16 รายการ (เงินสด เงินในบัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล รวมมูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ นั้น

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ในรายคดีดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยผู้เสียหายต้องนำแบบคำร้องฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาด้วย

2.ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า(ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก)”

ผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนนัดหมายและกรอกข้อมูลผ่านระบบคุ้มครองสิทธิฯ (https://khumkrongsit.amlo.go.th) เพื่อยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งดาวน์โหลดแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ที่เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ปปง.(วันและเวลาราชการ)