กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น ปี 2566 มุ่งบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดของกองทุนระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท โดยได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นางภัทรพร เทิดชนะกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุนอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการกองทุน และคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถที่จะเป็นหลักประกันหลังการเกษียณได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทุกระดับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุงานสูงสุดที่ 15% ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นมา พร้อมนำเสนอทางเลือกในการลงทุน ทั้งการลงทุนเเบบสมดุลความเสี่ยงเเละสมดุลตามอายุ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออมระยะยาว นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน