รายการ Vision Plus ตอน การประปานครหลวง HD

Featured Video Play Icon

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเป็นสาธารณูปโภคหลักที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย