กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสาย อบ.4034 จ.อุบลราชธานี ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4034 แยก ทล.2369 – บ้านภูไทพัฒนา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายความกว้างผิวจราจรจากเดิม 5 เมตร เป็น 8 เมตร และขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร ตั้งแต่บริเวณ กม.ที่ 6+935 ถึง 18+312 เป็นช่วง ๆ รวมระยะทางในการดำเนินงาน 8.292 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านพลาญชัย ไปบ้านเหล่าคำ บ้านโนนก่อ และบ้านภูไทพัฒนา อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไป – มา พร้อมเชื่อมต่อเส้นทางไปยังระหว่างตำบลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น