กรมวิทย์ฯ จัดอบรมระดับชาติ “Training Course for Thai GLP Inspectors” เพื่อสร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับชาติ “Training Course for Thai GLP Inspectors” โดยมีนายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับคณะวิทยากร Dr.Ekta Kapoor, Scientist F & Head, National GLP Compliance Monitoring Authority (india) ประธาน OECD GLP Working Party และ Ms.Fariza binti HJ. Abdullah, Senior Prinvipal  Assistant Director, Department of Standards Malaysia ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 706 อาคาร 9 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) ในฐานะหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : CMA) เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย มีหน้าที่ตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานศึกษาวิจัย (Test Facility) ให้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ซึ่งข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำการทดสอบในมนุษย์ (non-clinical safety study) ที่ได้จากหน่วยงานศึกษาวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนจากหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (CMA) ประเทศไทยซึ่งผ่านการตรวจประเมิน Onsite Evaluation (OSE) จากผู้ตรวจประเมินของสมาชิกภาคีเครือข่าย OECD เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ จะได้รับการยอมรับจากหน่วยกำกับดูแลทางกฎหมาย (Regulatory Authority : RA) จากประเทศสมาชิกและภาคีสมทบ OECD ทั้ง 45 ประเทศ โดยไม่ต้องทดสอบซ้ำ ช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร ลดการกีดกันทางการค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการอบรมระดับชาติครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Ekta Kapoor, Scientist F & Head, National GLP Compliance Monitoring Authority (india) ประธาน OECD GLP Working Party และ Ms.Fariza binti HJ. Abdullah, Senior Prinvipal Assistant Director, Department of Standards Malaysia เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (CMA) พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบ (Inspector) ให้สามารถรองรับจำนวน Test Facility ที่เพิ่มขึ้นและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน Onsite Evaluation (OSE) จากผู้ตรวจประเมินของสมาชิกภาคีเครือข่าย OECD ในปี 2571 ซึ่งจะส่งผลถึงการธำรงไว้ซึ่งการเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ของประเทศไทยในการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี ต่อไป