กรมเจ้าท่า บูรณาการตามแผนปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2566

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์ที่20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า พร้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือไอคอนสยาม

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันเป็นการยกระดับการป้องกันเหตุอันตรายต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นำไปสู่ประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น โดยมอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม ความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ อาคาร 39 เป็นหน่วยหลักในการบัญชาการ และควบคุมกำกับ ดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์ และโทรศัพท์สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ลำ

สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 63 ท่าเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่าง ๆ ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา 53 ท่าเรือ คลองแสนแสบ7 ท่าเรือ คลองโอ่งอ่าง 1 ท่าเรือ และคลองผดุงกรุงเกษม 1 ท่าเรือ พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เช่น ท่าเรือเอเชียทีค , ท่าเรือไอคอนสยาม , ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ , ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง , ท่าเรือหัวลำโพง , ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 859 คน เรือตรวจการณ์ จำนวน 71 ลำ และรถยนต์ จำนวน 128 คัน

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ จัดกำลังพล จำนวน 52 นาย และเรือ จำนวน 8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล จำนวน 21 นาย และเรือ จำนวน 6 ลำ / สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย และเรือ จำนวน 4 ลำ พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายและประสานงานทุกหน่วย รายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า และสายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคมและประชาชนจิตอาสา ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำ มาตรการความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

สำหรับในคืนวันลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. กรมเจ้าท่า ได้จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ในเทศกาลลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว” ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุข ของประชาชน” และ “ราชรถยิ้ม” จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน ทุกท่านร่วมทำข่าว พร้อมลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรมเจ้าท่า ไอคอนสยาม – ท่าเรือสาทร – เอเชียทีค – กรมเจ้าท่า) พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทยไปกับกรมเจ้าท่า โดยร่วมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติฯ ณ ท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่า หลังจากขึ้นเรือตรวจการณ์ฯ ต่อไป