กรมทางหลวงชนบท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว สร้างถนนสาย สิเกา – ไสต้นวา อ.สิเกา จ.ตรัง กว่า 7 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สิเกา – ไสต้นวา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ กม.ที่ 0+775 ถึง กม.ที่ 1+750 และ กม.ที่ 2+475 ถึง กม.ที่ 9+010 รวมระยะทางดำเนินการ 7.510 กิโลเมตร

ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 36.84 ล้านบาท ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นโครงข่ายที่เชื่อมเข้าสู่แหล่ง ชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขาเจ็ดยอดและถ้ำเขาเจ็ดยอด ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และให้ประชาชนสัญจรผ่านได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม