กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว จัดอบรมระดับภูมิภาคขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับ ILO ในจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับ ILO เพื่อพัฒนางานด้านประกันสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสำนักงานประกันสังคมไทยในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้มีความร่วมมือกับ ILO และได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญของ ILO มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ผมจึงขอขอบคุณ ILO และทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้จัดการฝึกอบรมอันมีคุณค่าในครั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนและอุทิศตนในการสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับประเทศไทยและองค์กรสมาชิกอื่นๆ นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้อย่างแข็งขัน การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อนำไปสู่การกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมที่ยั่งยืน และเนื่องด้วยการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยถือเป็นรากฐานของระบบการประกันสังคมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์ วิจัย และประมวลผลข้อมูลตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นวิธีการที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้คาดการณ์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักฐานอ้างอิงในการกำหนดนโยบายและมาตรการรับมือที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาและปฏิรูประบบการประกันสังคมของแต่ละประเทศจะมีศักยภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

“ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านการประกันสังคม แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและความเปลี่ยนแปลง โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนี้ นอกจากการพัฒนาความรู้ทักษะในเชิงปฏิบัติแล้ว ยังมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่เครือข่ายการประกันสังคมระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง และอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับประเทศของพวกเรา” นายสมาสภ์ กล่าวในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานด้านประกันสังคมของประเทศอาเซียน และถือเป็นการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาค โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานประกันสังคมและการคุ้มครองทางสังคมด้านสุขภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบประกันสังคมที่จะสามารถให้บริการและจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอให้แก่ประชาชนทุกคนในอนาคต