สำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 1,333 รายการ 60 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 2,559 ล้านบาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ    การกระทำความผิด สรุปดังนี้

1.ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 430 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,422 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การลักลอบหนีศุลกากร และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้

1.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 42 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 64 ล้านบาท

รายคดีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก  เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 24 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท

นายชาญชัยฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด อันสืบเนื่องจากการบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ จากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินและการติดต่อทางโทรศัพท์ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 18 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝาก และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท

1.2 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 374 ล้านบาท

– รายคดีนายชนินทร์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กรณีหุ้น STARK) ซึ่งมีนายชนินทร์ฯ เป็นประธานกรรมการบริษัทมีพฤติการณ์ ตกแต่งงบการเงินของบริษัท เพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 16 รายการ (เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท

– รายคดีนางเพ็ญศรีฯ กับพวก เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจทองคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณ โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง ในตอนแรกก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนตรงตามเวลา แต่ภายหลังจะมีการเลื่อนการจ่ายและไม่มีการจ่ายในที่สุด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ (หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. เคยดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากไว้แล้วมูลค่าประมาณ 103 ล้านบาท (คำสั่ง  ย.56/2564)

1.3 ความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ

พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีพันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ฯ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ได้ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางกับบริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด โดยไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทำให้ราชการได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว จำนวน 8 รายการ (ที่ดิน ยานพาหนะ นาฬิกา และเครื่องประดับ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท

1.4 ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร

กลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร กรณีสืบสวนขยายผลจากการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 24 รายการ (ที่ดิน ยานพาหนะ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท

1.5 ความผิดเกี่ยวกับการพนัน อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว    รวมจำนวน 267 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 859 ล้านบาท

นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีสืบเนื่องจากเว็บพนันออนไลน์ www.ufa24h.net โดยมีการสืบสวนขยายผลตรวจและพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเครือข่ายในการรับโอนเงินและจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 177 รายการ (เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์แนม นาฬิกา และเครื่องประดับ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 239 ล้านบาท

นายพงษ์ศิริฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By.tan ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 90 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝาก และสิทธิเรียกร้องในสัญญาประกันชีวิต) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 620 ล้านบาท

2.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 36 รายคดี ทรัพย์สิน 785 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 857 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การจัดให้มีการเล่น
การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้

2.1 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 127 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 606 ล้านบาท

นายเซาเซียน ซู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีกลุ่มบุคคลใช้บัญชีเฟซบุ๊กส่งข้อความชักชวนให้ลงทุนเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน แต่เมื่อลงทุนหรือโอนเงินไปแล้วไม่สามารถถอนเงินต้นหรือกำไรจากการลงทุน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 15 รายการ (เช่น เงินสด ที่ดิน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 596 ล้านบาท โดยกรณีนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวัน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย

– นายอภิรักษ์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 112 รายการ (เช่น เงินสด เงินในบัญชีเงินฝาก ที่ดิน     และสินค้าแบรนด์แนม) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท

2.2 ความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 297 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 194 ล้านบาท

– กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.Linksbo.com (นายศรันย์ฯ) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 8 รายการ (สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท

กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ www.huaysodplus.com (นายอดิศักดิ์ฯ กับพวก) เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 289 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด ยานพาหนะ เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์แนม) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 168 ล้านบาท

3.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 รายคดี ทรัพย์สิน 118 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 280 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน

โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ เช่น

3.1 นายกุลเกียรติฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ และฉ้อโกง  อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยนายกุลเกียรติ ทับทิมทอง ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ ปลอมเอกสารในการรับซื้อข้าวเปลือก ปลอมสัญญากู้เงิน และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่อง  ให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 9 รายการ มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย  (สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ)

3.2 นายวชิรวิทย์ฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนซื้อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และลงทุนเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 11 รายการ มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 76 ราย

3.3 บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีหลอกลวงเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางแต่ไม่มีสินค้าส่งมอบ โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้                   พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 21 รายการ มูลค่าประมาณ 221 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 5 ราย

อนึ่ง โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการทางแพ่งมิใช่โทษทางอาญา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งยึดหรืออายัดเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินสามารถเข้ามาโต้แย้งเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย