กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมชลประทานตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยในวันที่19 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมนำถวาย ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งถวายปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถวายรวมทั้งสิ้น 3,656,511 บาท

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม และโรงเรียนชัยมงคลวิทย์

โดยการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง ด้วยการประกอบบุญกุศลการบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์พระกฐินพระราชทานและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมชลประทานไปทอดถวายในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง วัดโพธิ์ปฐมาวาสพระอารามหลวง สังกัดปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณปี พ.ศ. 2200 ในบริเวณที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่าสถานที่ค้าโภค์ (หมายถึงตลาดนัด) จึงเรียกกันว่า วัดโภค์ ต่อมาเพี้ยนเป็นวัดโพธิ์ จนกระทั่งพระครูสังฆโศภณ เป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ปฐมาวาสและได้รับการบูรณปฎิสังขรณ์โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ผู้สำเร็จราชการสงขลาในปี พ.ศ 2402 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานภายในวัดไว้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และในปี พ.ศ. 2546 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระอารามหลวง