สกร. จัดประชุมใหญ่ชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงาน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 67

ว่าที่ร้อยตรี วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมพบปะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอในเขตจังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า หลักการในปฏิบัติงานของตนใช้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำงานด้วยเครือข่าย บุคลากรต้องมีความก้าวหน้า มุ่งพื้นที่ เพราะการทำงานของ สกร. มุ่งไปที่ สกร.ตำบลเป็นสำคัญ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนรู้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งมีประเด็นนโยบาย ได้แก่ การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ปรับวิธีการลดขั้นตอนการประเมินวิทยะฐานะ เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความโปร่งใสในการโยกย้าย แก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประเด็นต่อมา คือ การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ การเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีสถานศึกษาคุณภาพในทุกอำเภอ มีระบบการแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต การดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้เรียน การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา การมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับประชาชนผู้รับบริการต่อไป

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน  5 จุดเน้น ได้แก่

  1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  กล่าวต่ออีกว่า นอกจากจุดเน้นดังกล่าวแล้ว ก็มีเรื่องสำคัญที่เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน อาทิ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ต้องไม่มีการซื้อ – ขายตำแหน่ง ไม่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ฯลฯ ต้องจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งงานจัดจ้างอื่น ๆ ด้วย ต่อมาคือให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และการเตรียมพร้อมในลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มาเข้าร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด อาทิ ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก เรื่องนี้ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด