กรมชลประทาน ร่วมปฏิบัติการ Kick off กำจัดผักตบชวา พร้อมกัน 17 จุดทั่วประเทศ

Featured Video Play Icon

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตก วัดลำพระยา ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอีก 16 จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา รวมถึงกำลังพลจิตอาสาของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเทศกว่า 8,000 คน และมีเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในไตรมาสแรกรวมประมาณ 546,000 ตัน

กรมชลประทาน เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ทั้งในแม่น้ำสายหลัก สายรอง และทางน้ำชลประทาน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก ตลอดจนรองรับน้ำและส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน ซึ่งผลการปฏิบัติงานในปี 2566 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้วกว่า 5.6 ล้านตัน รวมพื้นที่กว่า 34,000 ไร่

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ