ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า Safety Thailand มุ่งเป้าสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เน้นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาต้องปลอดภัย พร้อมสร้างจิตสำนึกก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดอัตรา  การประสบอันตรายจากการทำงาน คุ้มครองคนทำงานทุกคนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นอกจากนี้  ยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สุด

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันชีวิต ฝึกคิด ฝึกทำ ตั้งแต่วันนี้ โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน   จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องว่าสถานศึกษาของท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 ต่อ 709 หรือติดตามจากเว็บไซต์ www.oshthai.org