“ปศุสัตว์ตรวจสอบเข้ม! วัตถุดิบ ใช้ผลิตอาหารสัตว์ ป้องกันการปนเปื้อนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงประเด็น เรื่องสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พบการระบาดในประเทศมงโกเลีย จีน เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ และ สปป.ลาว อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้ระบาดในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผ่านทางอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในอาหารสัตว์ ตั้งแต่ วัตถุดิบ จนถึงมือเกษตรกร

ในกรณีอาหารสัตว์นำเข้า วัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าจากแหล่งผลิตประเทศต้นทางมาใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ต้องเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตฐานเชื่อถือได้ หากประเภทโปรตีนก่อนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิตอาหารสัตว์ต้นทางในประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงตามกฎหมายกำหนด ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ(Heath certificate) หรือหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ที่รับรองโดยCA ของประเทศนั้น ๆ  เมื่อสินค้ามาถึงเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุภัณฑ์ และลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบโรค ASF และต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งกรณีผ่านทางชายแดน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการปนเปื้อนโรคASF ได้

กรณีอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ โรงงานผลิตอาหารสุกรต้องได้รับใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ ก่อนออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์และมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและตรวจต่ออายุทุก 3 ปี โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องมีการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้แยกเป็นสัดส่วน มีสุขลักษณะที่ดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค รวมทั้งจัดให้มีมาตรการกำจัดสัตว์พาหะอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จะเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Feed ingredients) และอาหารสัตว์ (Finish product) ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นอกจากนี้ สถานที่ขายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและ สุ่มเก็บตัวอย่าง เช่นเดียวกัน สำหรับกรณีของปุ๋ย กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรในการเข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่มีเนื้อและกระดูกเลือด และขนของสัตวบดละเอียดเป็นส่วนประกอบ อีกด้วย

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ (มันเส้น และ ข้าวโพดเมล็ดเลี้ยงสัตว์) นำเข้าจากประเทศกัมพูชา เพื่อส่งตรวจหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 53 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้ว 15 ตัวอย่าง ผลไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทุกตัวอย่าง (ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์) อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์