พช.นนท์ ร่วมพิธี พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน นำไปทอดถวาย ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

โอกาสนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สพจ.นนทบุรี เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล มียอดรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,624,369 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)