ก.แรงงาน ชวน 2 อาชีพทดสอบ รับ License หนุนค่าแรงขั้นต่ำ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนช่างแอร์และช่างเชื่อม ทดสอบมาตรฐาน เตรียมรับ License เสริมความมั่นใจ หนุนนโยบายค่าครองชีพขั้นต่ำของรัฐบาล

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดรับกับนโยบาย ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำถึงการปฏิรูปคนทำงาน (workforce transformation)  เตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการผลิต รวมถึงพัฒนาการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และผลิตภาพแรงงาน

อธิบดี กล่าวต่อไปว่า ได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละสาขา โดยเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และประกาศให้เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินงานโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถเท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้ารับการประเมินฯ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก่อน จึงจะยื่นขอรับการประเมินเป็นลำดับถัดไป

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หากเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ระดับ 1 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท และระดับ 3 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 600 บาท ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพ แต่ยังสอดรับและช่วยผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้ว กพร.ยังร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือให้แก่บุคลากรในสาขาอื่นๆด้วย อาทิ สาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสาขาช่างเชื่อม พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 สาขาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในอนาคตสาขาที่กล่าวมานี้จะเป็นสาขาในลำดับถัดไปที่จะพิจารณาให้มี License เพื่อเป็นการการันตี ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น กพร.จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบด้านช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือผู้ประกอบอาชีพด้านช่างเชื่อม สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบฯได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4. อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย