ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวัน  ทำให้สูญเสียรายได้ เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกที่มีการติดเชื้อ กระดูกติดช้า กระดูกไม่ติด กระดูกผิดปกติ หรือเหล็กดามกระดูกหัก และโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินกว่า 180 วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ที่ขาดหายไปจากการที่ไม่ได้ทำงาน สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลเต็มที่ โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 365 วัน   ใน 1 ปี นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนแทนการขาดรายได้จำนวน 33,417 ราย คิดเป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 27,289,370.45 บาท (กองวิจัยและพัฒนา : สำนักงานประกันสังคม) ทั้งนี้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงานจากการเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานที่นายจ้างต้องจ่ายให้เต็มตามที่กำหนดอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามการขอรับสิทธิดังกล่าวนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพื่อให้ได้ความคุ้มครองทั้ง 7 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร 1506 พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

————————————————-

ศูนย์สารนเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน