กรมพัฒน์ฯ มอบหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ พร้อมบ่มเพาะสำนักงานบัญชีสู่การเป็น Smart Business

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมฯ และ ISO จำนวน 13 ราย พร้อมจัดอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด ถือเป็นการติดอาวุธให้แก่สำนักงานบัญชีไทยรองรับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ Digital Economy เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Business  

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในการจัดทำและนำเสนอตัวเลขทางธุรกิจในรูปของรายงานทางการเงินให้แก่ธุรกิจ ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ

กรมฯ จึงได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่สำนักงานบัญชี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Business สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศผ่านการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเงินและการบัญชีและการจัดทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้แผน National e-Payment  ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อแวดวงวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชี ต้องจัดทำและการนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ กรมพัฒน์จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี่ ให้พร้อมรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะไม่มีการใช้กระดาษในการจัดทำบัญชีและงบประกอบวิชาชีพบัญชีจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม ปรับตัว และฝึกทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับกับข้อมูลทางด้านการบัญชีที่มีเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อน นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ข้อมูลที่เป็น Big Data ซึ่งมีความแตกต่างจากข้อมูลในอดีตทั้งในเรื่องของขนาด ความหลากหลาย และความเร็วของข้อมูล ซึ่งหากได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์จะทำให้ได้ Insight ของธุรกิจมากกว่าในอดีต

สำหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมสำนักงานบัญชีไทยสู่การเป็น Smart Business กรมฯ ได้จัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Business โครงการนี้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคนี้ต้องตระหนักและเตรียมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวางแผนในการปรับตัวให้ก้าวทันโลกดิจิทัล การทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ความรู้ความสามารถทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความสำคัญและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ สำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัลจึงเป็นมากกว่าการทำบัญชี” รองอธิบดี กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวนเกือบ 9,000 ราย ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร 02 547 5981 ,02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com และ www.dbd.go.th

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ