กรมทางหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยหลังพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี” ณ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ ในฐานะหน่วยงานดูแลพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีสำนักงานเขตจตุจักร,  สำนักงานเขตหลักสี่, สำนักงานเขตดอนเมือง, การรถไฟแห่งประเทศไทย,  บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน), ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาล, สน.วิภาวดี, บริษัท อิตาเลี่ยนไทยฯ, บริษัท ชิโนทัยฯ, บริษัท ชัยอนันต์, บริษัท ช.การช่างฯ และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมนี้สืบเนื่องจาก กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอด พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำ ตามแนวถนนวิภาวดี ทั้งขาเข้าและขาออก จำนวน 8 แห่ง แล้วเสร็จ จากการระบายน้ำที่ผ่านมาพบว่าบางจุดตื้นเขิน  มีดินเลนเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน  จำเป็นต้องมีการขุดลอกคูน้ำสองข้างทาง  จึงทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของภาคส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี” ในครั้งนี้มีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 การดำเนินการขุดลอกคูน้ำจะใช้เครื่องจักรกล  พร้อมบุคลากรจิตอาสาในการปฏิบัติงานประมาณ 400 คน ทั้งนี้การดำเนินการอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงกรุงเทพ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาประเภท จิตอาสาพัฒนา 1 ในจิตอาสา 3 ประเภท ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้  เป็นจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี