สอศ. ติวเข้ม ปูเส้นทาง สร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถใช้ความรู้จากการเรียนและการอบรม จนเกิดความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ สร้างหนทางเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ในการอบรมครั้งนี้ สอศ. จัดให้มีหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ Startup กับเส้นทางธุรกิจ Marketing Trend เส้นทางการสร้างธุรกิจด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ Workshop การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.ประชาคม กล่าวต่อว่า สอศ. ได้ดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจจากสถานศึกษา อาชีวะทั่วประเทศ จำนวน 196 ทีม และคัดเลือกเหลือ 100 ทีม ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษา 5 คน ครู 1 คน เพื่อเข้ารับการอบรม ในการคัดเลือกดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สอศ. และแบ่งสัดส่วนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจของแต่ละภาค ดังนี้ ภาคเหนือจำนวน 19 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 30 ทีม ภาคใต้จำนวน 15 ทีม ภาคตะวันออก และ กทม.จำนวน 14 ทีม และภาคกลาง จำนวน 22 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง และ สอศ. จะดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นจำนวน 20 ทีม จาก 100 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ แบบเข้มข้น ระยะที่ 2 (20 ทีม) ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ต่อไป
___________________________________
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ