ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคมประจำปี 2565 และประจำปี 2566”

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคมประจำปี 2565 และประจำปี 2566” พร้อมประกาศนียบัตร และโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟฯ เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคมประจำปี 2565” และ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟฯ เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคมประจำปี 2566” จาก นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม

ซึ่งเป็นประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม โดยมีคณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมราชรถสโมสร อาคารราชรถสโมสร ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ของผู้บริหารการรถไฟฯ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากรให้มีทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มุ่งให้ความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ให้ตระหนักถึงปัญหาของการคอร์รัปชัน พร้อมกับให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเสมอมา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม “MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย” ของกระทรวงคมนาคม และจัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Tolerance” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ล่าสุด การรถไฟฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?แค่สงสัยก็เสิร์ซ ACTAi เลย!” ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ สร้างองค์กรที่มีคุณภาพสู่ความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการรถไฟฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม “คนต้นแบบคมนาคม” ของกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านทุจริต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรกระทรวงคมนาคมได้ยึดมั่นเป็นต้นแบบ ส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริต ตลอดจนช่วยปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต