สชป. 7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณแก่งสะพือ เขื่อนปากมูล และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับคณะ จำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จุดที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณเขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดที่ระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง ณ ปัจจุบัน เขื่อนปากมูลได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำ นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมการบริหารจัดการมวลน้ำหลาก และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน หากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป