“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ในช่วงนี้สถานการณ์การป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในประเทศไทย พบว่าเริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ประปรายและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก  โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานเหตุการณ์พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 1 เหตุการณ์”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) เนื่องจากโรคนี้มักพบในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ  เชื้อไวรัส RSV ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรง ผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังติดเชื้อประมาณ 4-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีหายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง และอาจเสียชีวิตได้  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ประชาชนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ โดยการล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือปอดอักเสบ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปอยู่ในที่มีคนอยู่อย่างแออัด ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน ควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม หากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวจนหาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

……………………………………………

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค