โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายพฤกษ์ เรืองไวทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับรองสถานการณ์เอลนีโญในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

ทั้งนี้โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการเพาะปลูกของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการและแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2566 การดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติมตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1 จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดให้

มาตรการที่ 2 ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง

มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การลงพื้นที่ ประชุมและทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์บูรณาการกับหน่วยงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่จะเสียหาย ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว การเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์