ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และภัยแล้ง

ตามประกาศของกรมอุตินิยมวิทยาว่า บริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ยังคงมีปริมาณฝนน้อย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ถึง 476 มิลลิเมตร ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูระบายน้ำขนาดเล็ก ทำให้น้ำไหลได้ไม่สะดวก ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอกะปง กรมชลประทานได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปขุดลอกทางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายให้มากขึ้น พร้อมทั้งเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง นั้น โครงการชลประทานทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  อาทิ ในพื้นที่อำเภอไทรงาม อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสาย 2R-MC ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ส่งเข้าท่อระบายน้ำปากคลองชักน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว และเปิดท่อระบายน้ำปากคลองวังบัว เพื่อส่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ของโครงการฯวังบัวแล้ว

ทางด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ดำเนินการประสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 2562 รับทราบถึงแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง โดย กรมชลประทาน จะหยุดทำการส่งน้ำในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ และขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดทำนาครั้งที่ 3 เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ “บางระกำโมเดล 2562”

สำหรับพื้นที่ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพาะปลูกข้าว อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยมมีน้อย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งขวาของฝายแม่ยมได้  เบื้องต้น โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดรอบเวรการสูบน้ำจากแม่น้ำยม เพื่อส่งให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำดังกล่าว จนกว่าจะมีฝนตกลงมาช่วยเสริมในพื้นที่ ทั้งยังต้องควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของอำเภอสองอีกด้วย

ทั้งนี้ ถึงแม้ในระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยไม่สม่ำเสมอ จึงขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำ รวมถึงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 กรกฎาคม 2562