“ภูมิธรรม” แต่งตั้ง 5 นักวิชาการเป็นคณะที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์

“ภูมิธรรม” เปิดตัวทีมงานที่ปรึกษา 5 ท่าน ประกอบด้วย “ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์” เป็นประธาน “ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์” เป็นรองประธาน “รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์-รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์-ดร.เสรี นนทสูติ” เป็นที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะความเห็น แนวทางการบริหารงานพาณิชย์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะความเห็น และแนวทางการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษา

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษา