กสร. ยกย่อง 22 สถานประกอบกิจการพื้นที่ กทม. มีระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 แห่ง เชิดชูเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดี เสริมสร้างความสมานฉันท์ในองค์กร

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานในพิธีมอบ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ก.ย. 66 ว่า การส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นภารกิจสำคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้มีการจัดงานมอบรางวัลนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี โดยในปี 2566 มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศปีที่ 5 ปีที่ 10 และปีที่ 15 รวมจำนวน 22 แห่ง ซึ่งสถานประกอบกิจการทั้ง 22 แห่งนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ได้นำไปพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างต่อไป

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากรางวัลข้างต้นแล้ว ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงานส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 22 คน และคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างและผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด