โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อถนนสายรอง หลังจัดรูปที่ดินไปแล้วกว่า 100 ไร่

วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภกิจ กลั่นกล้า อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ปัทมารัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาและเลขานุการ และนางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักดิ์วรชิต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ดำเนินการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล เปิดเผยว่า การประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เป็นไปตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลจำปา และหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ เสร็จไปแล้ว 100% เหลือเพียงถนนสายรอง ล่าสุด ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 26 จะแล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยวันนี้ได้มีการพิจารณาการชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการบริหารเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 1,656,700 บาท พร้อมเห็นชอบการนำเงินเหลือจ่าย จำนวน 407,600 บาท  มาใช้ในจ่ายในการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ชุมชนเข้มแข็ง และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ