สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร รุ่นที่ 3

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายสงกรานต์ แหวนวัง และนายไอศูรย์ สินจ้าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18- 20 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวันนี้เป็นการปฏิบัติการ แปรรูปไก่นึ่งสมุนไพร ไก่รมควัน ไส้อั่วไก่ และไข่เยี่ยวม้า ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยผู้เข้าอบรมมีสนใจที่จะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไป