กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมแถลงข่าว “การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1” และแอปพลิเคชัน “Badan4Thai”

Featured Video Play Icon

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวภารกิจด้านน้ำในแผ่นดิน ร่วมกับนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนแอปพลิเคชัน “Badan4Thai เข้าถึงข้อมูลน้ำบาดาลง่ายเพียงปลายนิ้ว” เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลด้านน้ำบาดาลที่มีการแสดงผลข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย และทันสมัย สำหรับบริการ ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลด้านน้ำบาดาลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า สมดุล และยั่งยืน

โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลที่ใช้งานได้และที่อุดกลบแล้ว นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลตำแหน่งของแต่ละโครงการซึ่งมีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน ผู้ใช้งานมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด