พัฒนาศักยภาพ SME เครือข่ายกล้วยภาคอีสานคึกคัก

สถาบันอาหาร เผยโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยคืบหน้าดี  ประชุมภาคีเครือข่ายครบ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว  เริ่มทยอยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ครบ 17 กลุ่มเครือข่าย พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย(CDA) จำนวน 51 คน

นางนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(สสว.)  ภายใต้โครงการนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยว่า ขณะนี้ได้จัดประชุมภาคีเครือข่ายใน 4 ภูมิภาคเป้าหมายทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ภาคกลางที่จ.กรุงเทพฯ  ภาคเหนือที่จ.นครสวรรค์ และจ.ตาก ภาคอีสานที่จ.หนองคาย และภาคใต้ที่จ.ชุมพร โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

“ลำดับต่อจากนี้จะเริ่มทยอยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายให้ครบ 17 กลุ่ม และคัดเลือกคณะกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย(CDA) จำนวน 51 คน โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมกล้วย ที่จ.มหาสารคาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม มีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมด้วย นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุพิศิษฐ์  นามวงษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์กล้วย ความสำคัญของการทำคลัสเตอร์ ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และการจัดทำ SWOT Analysis มีสมาชิกในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมจำนวน 135 คน”

การสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมกล้วยครั้งนี้ จะเน้นส่งเสริมพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเก็บรักษา การยืดอายุ การดูแลบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกล้วยผลสดเกรดพรีเมียมยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอีกมาก นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูปกล้วย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ได้แก่ การนำสินค้าไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างประเทศ หรือจัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  เป็นต้น