กรมส่งเสริมสหกรณ์ รุกหน้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์” ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จำนวน  60 คน โดยนางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องสหกรณ์กับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแนวทางสหกรณ์ การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหารจัดการสหกรณ์ และให้สมาชิกเข้าใจแนวทางดำเนินงานรูปแบบสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ และคุณค่าของสหกรณ์ ในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา