ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ย้ำปีนี้น้ำน้อยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดถึงที่สุด

กรมชลประทาน เตือนทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด เหตุน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องสำรองไว้ใช้ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนปีหน้า พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในขณะนี้ส่วนใหญ่   อยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากฝนที่ตกในพื้นที่ทางตอนบนอยู่ในเกณฑ์น้อยต่ำกว่าค่าปกติ ส่งผลให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อยตามไปด้วย ปัจจุบัน(16 ก.ค. 62)อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ละขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 36,613       ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้คงเหลือประมาณ 12,698 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 39,400 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯรวมกัน

กรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ    โดยให้เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมกับวางแผนการใช้น้ำในพื้นที่อย่างรัดกุม รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์น้ำ การขอความร่วมมือใช้น้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ร่วมกันรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งกรมชลประทาน จะเน้นส่งน้ำให้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ส่วนการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ขอให้เกษตรกรทยอยทำการเพาะปลูกตามสภาพของฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคให้มากที่สุด ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนปีหน้า

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยส่วนเครื่องจักรกล ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งและสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 1,000 ไร่ ในพื้นที่บ้านสะกาด ตำบลรังกา และบ้านวังหิน บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่

ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เพื่อนำน้ำดิบไปจ่ายเข้าระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 4 เที่ยว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีอยู่ 154 ครัวเรือน ประชากร 523 คน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสะสม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 792,000 ลิตร โดยจะช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์