สบยช. ชวนงดดื่มช่วงเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศล

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  จากสถิติการบำบัดรักษาของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปี 2561  พบผู้เข้ารับการบำบัดสุรามากเป็นอันดับที่ 2 ของประเภทยาเสพติดที่ใช้เสพ โดยมีจำนวน 1,050 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.94 ของผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งเป็น
เพศชาย 937 คน คิดเป็นร้อยละ 89.24 และเพศหญิง113 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ18.29 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 45 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 และช่วงอายุระหว่าง 35 -39 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.57  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ว่างงาน สุรามีพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ความจำเสื่อม การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด ตับอักเสบ เกิดภาวะตับแข็ง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร หากมีเลือดออกมากอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้สุรายังมีผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติตามมา เช่น ภูมิคุ้มกันต่ำลง เกลือแร่ในร่างกายขาดความสมดุล หากดื่มสุราเป็นระยะเวลานานจะทำให้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพเสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว เสียการงาน เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได้

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า การบำบัดรักษาอาการติดสุรา มี 2 รูปแบบ คือ แบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน ซึ่งการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกเหมาะสำหรับผู้ติดสุราไม่รุนแรงมาก สามารถรับประทานยาเอง
และควบคุมการหยุดดื่มได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายหรือทางจิตที่รุนแรง หลังจากบำบัดอาการถอนพิษสุราแล้ว จะได้รับการนัดเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด เพื่อส่งเสริมการหยุดดื่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบำบัดแบบผู้ป่วยใน เหมาะสำหรับผู้ติดสุราที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ แพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ และเลิกดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 นี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 หากประสบปัญหาสุราตลอดจนยาเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

*************************************************

#กรมการแพทย์  #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี # สุรา