โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่าเนาะ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอโณทัย สุวรรณพนัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอภิชัย ช่วยเต้า นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา

เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่าเนาะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าเนาะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี