สธ.มอบรางวัลผลงานวิชาการและหน่วยบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดีเด่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยยาเสพติดแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 6 รางวัล และรางวัลศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมดีเด่น 42 รางวัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและสร้างต้นแบบระบบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และรางวัลหน่วยบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดดีเด่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (International Drug Forum) และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนดำเนินงานด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้ว 9,826 แห่ง สถานพยาบาลยาเสพติด 1,078 แห่ง บูรณาการทำงานรวมกับชุมชนครอบคลุมทุกตำบล

นอกจากนี้ ยังได้จัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมทุกจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต รวม 5,617 แห่ง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว 439 แห่ง และจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ พร้อมทั้งมอบรางวัลผลงาน/หน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและสร้างต้นแบบระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย และชุมชน ส่งผลงานการนำเสนอด้วยวาจา 89 เรื่อง โปสเตอร์ 161 เรื่อง รวม 250 เรื่อง มีผลงานการนำเสนอด้วยวาจาได้รับรางวัลระดับดีเด่น 3 เรื่อง ประกอบด้วย ประเภทองค์ความรู้ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยใช้การบำบัดความคิดและพฤติกรรม จากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรม Up-skill Re-skill New-skill (แบบย้อนกลับ) สู่ “นักคิดสร้างสรรค์” ห่างไกลยาเสพติดของเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่ง เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน และประเภทการบริหารจัดการระบบบริการยาเสพติดและจิตเวชยาเสพติด ได้แก่การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดผ่านโปรแกรม Sakhrai Hosplus โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย

ส่วนผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ได้รับรางวัลดีเด่น 3 เรื่อง ประกอบด้วย ประเภทงานวิจัย ได้แก่การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดนครราชสีมา, ประเภทบทความ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ด้วยระบบการจัดการรายกรณี (Case management) : กรณีศึกษา อำเภอนิคมน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และประเภทโครงการ ได้แก่ การดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจรแบบบูรณาการต่อเนื่องสู่บ้านทุ่งแม่บัว Model อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติดต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิชาการได้รับรางวัลระดับดีและชมเชยอีก 48 รางวัล

สำหรับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่การคัดกรอง รักษา และบำบัดฟื้นฟู มีทั้งสิ้น42 รางวัล ประกอบด้วย ศูนย์คัดกรองดีเด่น 13 รางวัล สถานพยาบาลยาเสพติดดีเด่น 13 รางวัล ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมดีเด่น 12 รางวัล และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดีเด่น 4 รางวัล