ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนนทบุรี ร่วมกันปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นำโดยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๑ ร่วมกันปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ ขนุน ยอ เพื่อให้ร่มเงาและไว้เก็บผลรับประทาน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่ได้กำหนดให้“วันต้นไม้แห่งชาติ” ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖) ของทุกปี ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกอันเป็นการช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝนทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทางหนึ่ง.