คกก.ธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ สธ. เตรียมเสนอแนวทางใช้คลังข้อมูลสุขภาพและมาตรฐานกลางข้อมูลสุขภาพ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ และมาตรฐานกลางข้อมูลสุขภาพ ต่อคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ ร่างระเบียบ วิธีปฏิบัติ ให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ร่วมกัน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการทำงานในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้มีคลังข้อมูลสุขภาพกลางของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวง เป็นคลังข้อมูลสุขภาพชาติ ภายใต้การบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลที่สอดคล้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือหน่วยงานในกระทรวง ให้มีการจัดการข้อมูลสุขภาพตามวงจรชีวิต ยึดหลักสากล โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ที่ถูกต้อง สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่สะดวกและทันสมัย

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการทำความเข้าใจในประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ทั้งหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การจัดทำศูนย์กลางข้อมูลทางการเงิน (Financial Data Hub) และทิศทางการดำเนินงานของแพลทฟอร์มหมอพร้อม รวมทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เช่น การจัดทำรายการชุดข้อมูลด้านสุขภาพ (Data Catalog) แนวทางการแจ้งเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานภายนอกที่ร่วมให้ความเห็น ทั้ง สกมช. สพร. สพธอ. สคส. นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ Health data center (HDC) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายสาธารณสุข การแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ รองรับการให้บริการแก่ประชาชน และ 2) มาตรฐานกลางข้อมูลสุขภาพของกระทรวง เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเกิดประโยชน์ ข้อมูลมีคุณภาพมาตรฐาน คือ ถูกต้องตรงตามรูปแบบเดียวกัน มีความครบถ้วนสอดคล้อง เป็นปัจจุบัน สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยวิธีเดียวกัน และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้านสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ เพื่อออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ ให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐานในการเขื่อมโยงร่วมกัน