สดช. จัดประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะทำการรับรองหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีก่อนหน้า รวมถึงดำเนินการติดตามผลการรับรองหลักสูตรที่ได้พิจารณาไปแล้วทั้ง 104 หลักสูตร และรวมถึงหลักสูตรที่จะมีการรับรองหลักสูตรต่อไปในอนาคต สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา และสถาบันอบรม ในการกำหนดและจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดฝึกอบรม สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการต่อไป

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานนโยบายและวิชาการ ผู้ทำงานด้านบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยให้เร่งกำหนดมาตรฐานของหลักสูตร รวมถึงกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก สดช. เป็นลำดับแรก เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรรัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วนำไปใช้จัดอบรมแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม โดยเฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย สดช. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผ่านกลไกที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม