รองอธิบดี พด.ร่วมเสวนา “การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่รับน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเกลือและการสร้างคาร์บอนเครดิต”

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาหัวข้อ “การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่รับน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเกลือและการสร้างคาร์บอนเครดิต” ในงานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9

ร่วมกับนายพัฒน์พงศ์ เนียมมีศรี ผู้บริหารทีมฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นางสาวศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวสุภาวีร์ คะลา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และนายสมศักดิ์ ผ่องสมบูรณ์ Manager-Fertilizer and Seedling Sales and Trading บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด โดยมี ดร.อรรณพ พุทธโส นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราขา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายคราบเกลือและการสร้างคาร์บอนเครดิต โดยผลักดัน การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน และได้เน้นย้ำการสร้างโอกาสทางการเงิน ให้กับเกษตรกรและชุมชนควบคู่ไปกับการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายคราบเกลือที่นำไปสู่การลดก๊าชเรือนกระจกและการสร้างคาร์บอนเครดิตได้

“การเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวคิดที่มุ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่รับน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายคราบเกลือ และนำไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกมิติ เดินหน้าสู่เป้าหมายป้องกันการกระจายเกลือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และมีพื้นที่ตัวอย่างที่ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นที่มุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างคาร์บอนเครดิตผ่านธนาคารต้นไม้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม” นายวัฒนา กล่าวทิ้งท้าย