เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาท / เดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับแล้ว

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ..นอกจากรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดของรัฐ 600 บาท / เดือน จนถึงอายุ 3 ขวบ ด้าน รมว.แรงงาน กำชับ สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนให้ทราบและรีบขอรับสิทธิได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ข้อห่วงใยของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีต่อผู้ประกันตนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ โดยได้กำชับสำนักงานประกันสังคมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้ทราบถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมในการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ โดยให้เริ่มให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดในปีงบประมาณ 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้มีปรับเพิ่มสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร  400  บาท เป็น 600 บาท/เดือน จนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อประกาศใช้ โดยผู้ประกันตนจะสามารถรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้ถึง 1 มกราคม 2561 อีกด้วย นอกจากผู้ประกันตนได้รับสิทธิจากประกันสังคมแล้ว ผู้ประกันตนสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อีก โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดคุณสมบัติต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย  อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี อย่างไรก็ดีหากผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทุกคนมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรายละ 600 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร 0-2651-6532 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง