กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ DPT Change for Good

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัด ภายใต้โครงการ DPT Change for Good เพื่อขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม

โดยมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และบุคลากรกรม นำถุงผ้าสำหรับใส่ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้รับจากการเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เก็บสะสมไว้และไม่ได้ใช้ ส่งต่อให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งมีนโยบายร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยกัน “เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น” ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดขยะพลาสติก ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสร้างสังคมแบ่งปัน ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป โดยมี ผศ.พญ.ชมพูนุท ปธนสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ

สำหรับ DPT Change for Good โครงการที่ 6 (DPT Energy Challenge) กับกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรของกรมทั่วประเทศ กลับมาตื่นตัวในการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมลดการใช้และการผลิตถุงพลาสติก ที่ใช้เวลาและยากต่อการย่อยสลายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม อันจะมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนและการเกิดภัยพิบัติที่เกิดรุนแรงขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเชิญชวนบุคลากรของกรมฯ ด้วยแนวคิด “1 คนใช้ 1 คนปัน” แบ่งปันถุงผ้าให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมกับบุคลากรของกรม นำถุงผ้าไปใช้ก็จะมีส่วนร่วมช่วยกัน ลดปริมาณการผลิตถุงพลาสติกเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้โลกใบนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้แค่ทุกคนร่วมกันใช้ถุงผ้า ด้วยวิธีง่าย ๆ นี้ ทุกคนก็จะมีส่วนช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมและสภาพแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัดทุกภูมิภาค ได้แก่

1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

3. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

4. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี

5. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

6. โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

7. โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

8. โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

9. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

เพื่อส่งต่อถุงผ้าให้ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

จากการรวบรวมถุงผ้าจากโครงการ “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 กรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันปันถุงผ้า เพื่อส่งต่อให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 5,189 ใบ ซึ่งถุงผ้าจำนวนดังกล่าว หากส่งต่อแล้วมีผู้นำไปใช้ใน 1 เดือน จะสามารถช่วยโลกลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้ถึง 230.3 ตันคาร์บอนเทียบเท่าหรือเท่ากับเราปลูกต้นไม้ที่โตขนาดพร้อมใช้งานดูดซับก๊าซเรือนกระจก จำนวน 230,392 ต้น เลยทีเดียว

และหากรวมที่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกคนร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 4,548 คน จะสามารถช่วยโลกลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้ อีก 201.93 ตันคาร์บอนเทียบเท่าหรือเท่ากับเราปลูกต้นไม้ที่พร้อมดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 201,931 ต้น ใน 1 เดือนเช่นกัน ดังนั้น หากเราร่วมกันใช้ถุงผ้าจำนวนดังกล่าวได้ จะเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ช่วยเปลี่ยนภาวะโลกร้อนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป