โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ บริเวณที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 6 จุด ได้แก่

หน้าโรงสูบน้ำการประปาลำปาง บริเวณหน้าโรงสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วลมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม 300 เมตร ในพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ กิ่วคอหมา จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างกิ่วคอหมา บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งซ้าย ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งหมด 9 จุด พบว่าลักษณะของน้ำทั่วไปใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น คุณภาพน้ำปกติ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด